DIRECT EEN AFSPRAAK SNELLER GEHOLPEN BETER HERSTEL

Terugloop nieuwe patiënten

Het comité Zorg Geen Markt heeft een uitgebreide enquête gehouden naar de gevolgen van de marktwerking in de fysiotherapie onder 2.100 fysiotherapeuten. Uit dit onderzoek komt een kafkaësk beeld naar voren. Meer dan 1.000 verschillende tarieven, zeer veel verschillende regels en zorgverzekeraars die eenzijdig de spelregels en tarieven bepalen. Het is slikken of stikken. De kwaliteit bestaat vooral nog uit uitgebreide verslaglegging aan zorgverzekeraars. Het gaat bovendien om absurde eisen die vooral bedoeld zijn om te bezuinigen.

Alarmfase rood Fysiotherapie in nood-1De doorgeslagen verslaglegging kost de fysiotherapeuten ontzettend veel tijd en geld. 97 procent van de respondenten vindt de werkbelasting vanwege de verslaglegging veel te hoog. Fysiotherapeuten zijn 1 tot 2 uur per dag bezig met administratie, een derde van de respondenten zelf 2 tot 3 uur of nog meer. Dit gaat ten koste van de zorg. Ruim 80 procent van de fysiotherapeuten meldt dat zij hierdoor niet altijd meer kan doen wat nodig is. Een op de vijf respondenten zegt zelfs dat zij gecompliceerde patiënten weren vanwege de hoge eisen en dreigende controles (audits) van verzekeraars. 80 procent van de respondenten willen liever geen contracten afsluiten maar doet dat vooral nog omdat anders de toegankelijkheid van de fysiotherapie voor de patiënten in gevaar komt. Nog slechts 11 procent van de respondenten vindt de marktwerking een goed idee. 95 procent van de ondervraagde fysiotherapeuten stelt dat patiënten niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.
Daarbovenop komt het eigen risico en de sterke inperking van de gemeentelijke contracten voor de mensen met een laag inkomen. 85 procent vindt het gat te groot tussen het aantal vergoede behandelingen via de aanvullende verzekering en de vergoeding via het basispakket vanaf de 21ste behandeling voor chronische patiënten. 10 procent van de respondenten meldt dat chronische patiënten worden geweigerd voor uitgebreide aanvullende pakketten. Het gevolg van de financiële drempels is dat mensen afzien van noodzakelijke behandeling. Ruim 90 procent van de respondenten meldt dat patiënten wegblijven, afzien van behandeling of korter in behandeling zijn dan nodig. Driekwart van de responden- ten meldt dat 10 tot 20 procent of meer afziet van noodzakelijke behandeling.

Aanbevolen wordt de macht van de zorgverzekeraars terug te draaien. De verslaglegging moet weer in handen van de beroepsgroep en beperkt tot wat zinvol is. De kwaliteit moet onder controle van de beroepsgroep en gebaseerd worden op resultaten en patiënttevredenheid, in plaats van alles goed kunnen opschrijven. De toegankelijkheid van de fysiotherapie moet worden verbeterd door een verruiming van het basis- en aanvullende pakket, verlaging van het eigen risico, en uitbreiding van de chronische lijst. De marktwerking moet worden teruggedraaid en de bemoeienis van de Nma gestopt. In plaats van onder- handelingen moeten er landelijke prijsafspraken worden gemaakt door overheid en beroepsgroep.

Gezien de uitkomsten van dit onderzoek lijkt de keuze van het kabinet om de marktwerking door te zetten en de sleutelrol van de verzekeraars te handhaven, een slechte keuze. De beoogde doelen van de marktwerking zijn niet bereikt. Er is geen sprake van gelijkwaardige partijen, verbetering van kwaliteit en keuzevrijheid. De bureaucratie is juist enorm uitgebreid, waardoor fysiotherapeuten hun vak nauwelijks nog kunnen uitoefenen. Het weren van gecompliceerde patiënten, het weigeren van chronische patiënten voor uitgebreide aanvullende verzekeringen en de financiële drempels leiden tot een ongewenste tweedeling. Om uitholling van het vak en de insluipende tweedeling te stoppen moet de marktwerking worden gestopt, de rol van de verzekeraars sterk worden ingeperkt en de vergoedingen worden uitgebreid. Het vak moet weer teruggegeven worden aan de fysiotherapeuten zelf.

bron: Comité Zorg Geen Markt, Actiegroep Fysiotherapeuten in Nood