DIRECT EEN AFSPRAAK SNELLER GEHOLPEN BETER HERSTEL

Algemene voorwaarden

Versie 9 november 2011

Definities

Blessurebalie.nl:

het totaal van producten en diensten welke in de vorm van een reserveringsapplicatie onder de naam blessurebalie.nl via het internet wordt aangeboden;

Balie.nl:

Balie.nl B.V., ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van Blessurebalie.nl, statutair gevestigd Nijbracht 154 7821 CE te Emmen

Cliënte:

de natuurlijke – of rechtspersoon die van Blessurebalie.nl gebruik maakt ten behoeve van (een van) zijn praktijk(en);

Account:

het totaal aan gegevens binnen Blessurebalie.nl welke door of vanwege Cliënte zijn ingegeven. Daaronder verstaan: praktijkgegevens, openingstijden en reserveringen.

gebruiker:

een ieder die via Blessurebalie.nl gebruik maakt of gebruik laat maken van het account van Cliënte;

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht tussen Balie.nl en Cliënte (en daarmee al haar gebruikers), krachtens welke Balie.nl aan gebruikers toegang geeft tot Blessurebalie.nl tegen betaling van een vergoeding;

Balie.nl, Cliënte en gebruiker(s) refereren aan Blessurebalie.nl zoals hierboven genoemd.

Blessurebalie.nl website en services

Blessurebalie.nl en haar services worden gerealiseerd door een webapplicatie en de gebruiker realiseert zich dat voor de toegang tot en het gebruik van Blessurebalie.nl een moderne internet browser benodigd is. Balie.nl heeft geen invloed op de correcte werking van de gebruikte internet browser alsmede de correcte instellingen van deze internetbrowser. Het is mogelijk dat bij gebruik van een verouderde, niet correct werkende, of onjuist ingestelde internetbrowser, Blessurebalie.nl niet op de beoogde wijze functioneert of de gegevens niet op een juiste manier weergeeft. Dit ligt buiten de invloedssfeer van Balie.nl.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden gelden tussen Balie.nl en Cliënte alsmede tussen Balie.nl en gebruiker. gebruiker accepteert hiermee tevens dat bij elke volgende toegang tot Blessurebalie.nl, deze gebruiksvoorwaarden steeds weer worden geaccepteerd en gedurende het gebruik van kracht zijn. De gebruiksvoorwaarden gelden ook voor updates (wijzigingen en aanpassingen) van Blessurebalie.nl.

Balie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de software door te voeren zonder gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Privacy en beveiliging van uw Account

Het gebruik van Blessurebalie.nl impliceert dat Cliënte en gebruiker ermee akkoord gaan dat Balie.nl de accountgegevens en reserveringen onder het account zal moeten bewaren en daardoor eventueel kan inzien. De gegevens welke door de gebruiker(s) onder het Account in Blessurebalie.nl worden geregistreerd, zullen door Balie.nl niet worden gebruikt voor een andere doelstelling dan het bewerkstelligen van een goede werking van Blessurebalie.nl. Op het eerste aangetekende schriftelijke verzoek van Cliënte zal Balie.nl Cliënte’s account verwijderen en de gegevens vernietigen.

Cliënte en gebruiker zijn er zich van bewust dat Blessurebalie.nl een ieder toegang zal geven tot het account bij verstrekking van de juiste combinatie van login naam en wachtwoord. gebruikers accepteren de volledige verantwoordelijkheid voor het geheim houden van hun login naam en wachtwoord.

nonono 123111 bgo shoes reps Redi Kicks Stockx Shoes Stockxvip fake yeezy slides yeezy foam runner reps jordan 1 reps jordan 4 reps bape sta reps yeezy reps brown yeezy slides jordan 1 mocha reps panda dunk reps jordan 5 cheap foam rnnr reps nike dunk reps jordan reps cheap Stockx best Jordan 1 Reps Jordan 4 Reps Stockx

Mededelingen

Cliënte en gebruiker stemmen ermee in dat Blessurebalie.nl en/of Balie.nl per e-mail, post of SMS mededelingen mag sturen, onder andere over eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De mededelingen van Blessurebalie.nl worden geheel automatisch verzonden op het moment dat dit noodzakelijk lijkt. Mededelingen van Balie.nl over Blessurebalie.nl zullen incidenteel aan Cliënte en/of gebruiker(s) worden verzonden.

Vergoeding voor en beëindiging van het gebruik van Blessurebalie.nl

Voor het abonnement en het registreren van reserveringen in Blessurebalie.nl worden vergoedingen berekend. Het abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar en jaarlijks vooraf gefactureerd. Deze periode wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één jaar, tenzij één van beide partijen de Blessurebalie.nl overeenkomst ten minste één maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt. Bij beëindiging van de Blessurebalie.nl overeenkomst heeft gebruiker, tot op de laatste dag van de Blessurebalie.nl overeenkomst, de mogelijkheid reserveringen te registreren.

Het variabele deel bedraagt een vergoeding per gerealiseerde afspraak. Dit deel zal maandelijks gefactureerd worden op basis van het aantal gerealiseerde afspraken. Balie.nl is gerechtigd de vergoeding jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de Blessurebalie.nl of op enige andere wijze. Cliënte verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Cliënte de Blessurebalie.nl overeenkomst, in afwijking van hierboven, schriftelijk of via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.

Eigendomsrechten

Cliënte en haar gebruiker(s) erkennen en stemmen ermee in dat Blessurebalie.nl eigendomsinformatie en vertrouwelijke gegevens bevat die onder de bescherming valt van intellectuele eigendomswetgeving. Cliënte en haar gebruiker(s) erkennen en stemmen ermee in dat zij Blessurebalie.nl (geheel of gedeeltelijk), niet zullen wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of gebruiken voor het maken van afgeleide werken, tenzij hiervoor door Balie.nl specifiek toestemming is verleend in een aparte schriftelijke overeenkomst.

Onder deze Gebruiksvoorwaarden verleent Balie.nl de gebruiker een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie voor het gebruik van Blessurebalie.nl, op voorwaarde dat u, of een derde partij met uw toestemming, deze niet kopieert, aanpast, gebruikt voor het maken van afgeleide producten of onderwerpt aan reverse engineering. Ook mag u, of een derde partij met uw toestemming, op geen enkele wijze proberen de broncode te achterhalen en onder geen beding enigerlei rechten op Blessurebalie.nl verkopen, toewijzen, uitlenen of op enige andere wijze overdragen, tenzij Balie.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

Indien Balie.nl het vermoeden heeft dat gebruiker in strijd handelt met het voorgaande, behoudt zij zich het recht voor de toegang tot Blessurebalie.nl met onmiddellijke ingang te ontzeggen en de account te blokkeren zonder dat daaruit voor Cliënte rechten ontstaan op vergoeding van eventueel daardoor te lijden schade in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

Cliënte en haar gebruiker(s) begrijpen en gaan uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

  • Gebruik van Blessurebalie.nl is geheel voor eigen risico. Balie.nl verstrekt uitdrukkelijk geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden betreffende geschiktheid en bruikbaarheid
  • Balie.nl garandeert niet dat Blessurebalie.nl voldoet aan uw eisen en ononderbroken, snel, beveiligd of geheel zonder fouten zal zijn of dat de informatie die wordt verkregen uit Blessurebalie.nl nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn.
  • Balie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere (on)tastbare verliezen als gevolg van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van Blessurebalie.nl.
  • Balie.nl is niet aansprakelijk voor uitingen, afspraken, contracten of andere overeenkomsten die door Cliënte of gebruiker op de site van Blessurebalie.nl worden vermeld of waar naartoe vanaf de site wordt verbonden.